ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на Bomerit.com

в сила от 20 април 2020 г.

Моля, прочетете посочените общи условия за ползване на Bomerit.com Регистрирането на профил в Bomerit.com означава, че Вие приемате всички описани по-долу условия.

I. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Bomerit.com от Потребител.

2. Собственик на съдържанието на сайта Bomerit.com е „ФУЛСОФТ” ООД, гр. Стара Загора, с ЕИК 123737064, наричан по-долу „Доставчик”.

2.1. В качеството си на собственик и притежател на авторските права, Доставчикът предоставя на Потребителя ограничено, отменяемо и неизключително възмездно или БЕЗВЪЗМЕЗДНО право за ползване и достъп до сайта и Софтуера Bomerit.com по реда, и при условията, предвидени тук.

  3. Тези Условия за ползване регламентират взаимоотношенията между Доставчика от една страна, и Потребителя от друга страна, по отношение на Софтуера Bomerit.com и информационния сайт. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на web базираната платформа Bomerit.com той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай, ако я използва – автоматично се констатира приемане на всички условия.
 • 3.1. С регистриране на профил в Bomerit.com и/или използване на сайта Bomerit.com или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят потвърждава електронно и декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва безусловно.

4. След регистриране на профил всеки Потребител има достъп само до данните на своя профил.

5. Понятия по смисъла на тези Общи условия:

 • 5.1. Понятието "СОФТУЕР" включва набор от програми, приложения и услуги ( Bomerit.com софтуер като услуга, Bomerit.com сървър, Bomerit.com уеб сайт и др.), бази данни, документация, всички техни елементи и оформления, версии и актуализации на Доставчика, защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
 • 5.2. "Документация" означава печатни и видео материали и компютърни файлове, съдържащи описание за работа със Софтуера, инструкции, схеми, рисунки, техния дизайн и оформление, общи условия, допълнителни споразумения, декларации, рекламни и маркетингови материали за Софтуера.
 • 5.3. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва Софтуер Bomerit.com въз основа на тези Общи условия. Всеки Потребител може да регистрира поне един свой профил ( обвързан с един e-mail) за ползване на Софтуера за следене на разходите си.
 • 5.4. "ДОСТАВЧИК" е Фулсофт ООД - разработчик и притежател на авторските права на Софтуера и информационния сайт Bomerit.com
 • 5.5. "Софтуер като услуга" (SaaS) - е ползване на Софтуер от Потребител от устройство с интернет връзка и уеб браузър. При този уеб-базиран модел Доставчикът разработва Софтуера и освен правото за ползване на Софтуера, предоставя за достъп и поддържа сървърите, базите данни и програмния код на приложенията и цялата инфраструктура, които в цялост представляват СОФТУЕРА за достъп, обработка и съхранение на данни.
 • 5.6. "Уеб Браузър" (Web Browser) – софтуерно приложение за достъп, представяне и възпроизвеждане на информация в интернет посредством различни протоколи за пренос на данни.
 • 5.7. "Уеб сайт" (Website) – съвупност от свързани уеб страници с тяхното съдържание ( снимки, видео, текстове, дизайни, приложения и/или други), които са достъпни от общ уникален адрес (URL) в IP (интернет протокол) базирана мрежа.
 • 5.8. "Търговски условия" – конкретни условия, цени и/или ограничения на ползване за избрания от Потребителя профил, публикувани на сайта https://Bomerit.com
 • 5.9. "Приложимо законодателство" са всички настоящи и/или бъдещи закони, регламенти, директиви или конвенции, приети от компетентен орган в Република България, които са относими към и имат контрол по отношение на дейностите, обхванати от настоящите Общи условия.

ДОСТЪП, ПРОФИЛИ

6. Предоставяне на достъп до Bomerit.com

6.1. БЕЗВЪЗМЕЗДНО (безплатно) предоставяне на достъп до Bomerit.com

ФУЛСОФТ предоставя БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на достъп на всеки потребител до съответния му профил за безплатно водене на разходи:

 • - в една валута – български лев (BGN),
 • - за налични в брой и в една банкова сметка (банкова документ),
 • - импорт на операции от един външен файл (една банкова документ),
 • - въвеждане на ограничен брой разходи за месеца,
 • - с възможно получаване на реклами.

6.2. ВЪЗМЕЗДНО (с такса) предоставяне на достъп до Premium профил (Премиум) на Bomerit.com

След избор на Екстри за съответния профил и заплащане на посочената на сайта такса ФУЛСОФТ предоставя достъп до Premium профил, който може да включва :

 • - повече от един потребител (споделяне на профил със сътрудници)
 • - няколко валути (по избор от списък на БНБ)
 • - водене на наличности на няколко сметки (напр. налични в брой, депозит в лева, валутен депозит, джобни на членовете на семейството, др.)
 • - импорт на операции от няколко външни файла (от няколко банкови карти)
 • 6.2.1. При създаване на Premium профил (независимо от избраната екстра), задължително получавате:
  - възможност за въвеждане на неограничен брой приходи и разходи, и
  - вградено блокиране на реклами за избрания период.

6.3. Конкретните търговски условия са публикувани на сайта https://Bomerit.com в секцията Цени.

6.4. Всички въведени данни се съхраняват и са достъпни за справки по всяко време, независимо от вида на регистрирания профил.

6.5. Ние уважаваме поверителността на личните данни и се грижим за тяхната конфиденциалност с всички мерки, съпътстващи проектиране, разработване и поддръжка на Bomerit.com, част от Политиката за поверителност, публикувана на сайта.


7. Регистрация на профил

 • 7.1. Регистрация на профил за достъп до Софтуера се прави на сайта https://Bomerit.com , като се посочва единствено електронен адрес (e-mail) на Потребителя и парола за достъп.
 • 7.2. Комуникацията между страните (Потребителя и Доставчика) е единствено посредством посочения e-mail при регистрация на профила.
 • 7.3. С оглед защита на профила и данните, не се допуска смяна на регистрирания e-mail.
 • 7.4. С регистриране на профил в сайта https://Bomerit.com Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия и Политиката на поверителност, публикувани на сайта.

8. Описание на Bomerit.com

 • 8.1. Доставчикът предоставя на Потребителя чрез сайта Bomerit.com достъп до Софтуер Bomerit.com и достъп до информация, съдържание, документация и бази данни през интернет за създаване, съхраняване и обработка на лични финанси.
 • 8.2. Всеки потребител може да създаде един или повече свои профила.
 • 8.3. Всеки профил е обвързан с анонимен електронен адрес (e-mail) и парола.
 • 8.4. Доставчикът няма и не изисква информация за самоличността на притежателя на профила.
 • 8.5. Доставчикът не обвързва по никакъв идентифициращ начин профила на Потребителя в Bomerit.com с негов профил в социалните мрежи, включително при гласуване на страница на Bomerit.com
 • 8.6. Потребителят е лично отговорен за съхраняване на своя електронен адрес (e-mail) и парола.
 • Фулсофт не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящата точка.
 • 8.7. Паролата за достъп до профила в Bomerit.com се кодира. При загубване (забравяне) на тази парола Потребителят може да избере опция Забравена парола и да получи линк за смяна на паролата през системата за регистрации на електронния адрес, с който е регистриран профила.
 • 8.8 Поради естеството на Софтуера и с оглед поверителност на данните, не е възможна смяна на електронния адрес, с който е регистриран профила.
 • 8.9 При забравяне на електронния адрес, с който е регистриран профила или неговата парола, достъпът до профила става невъзможен, а данните – недостъпни.
 • 8.10. Потребителят може да избере Премиум профил, с което да добави Екстри към персоналния си профил, като даде достъп до данните на член от семейството си и/или друг сътрудник и така да създаде споделен профил, или да добави за управление и анализ допълнителни сметки, банкови карти и/или други валути. В такъв случай, Доставчикът предоставя възмездно право за ползване на Софтуера и Потребителят заплаща такса съгласно обявените на сайта цени.
 • 8.11. Потребителят запазва въведените данни в своя личен профил, ако по-късно премине към Премиум профил със същия електронен адрес.
 • 8.12. Информацията, въведена в Софтуера от Потребителя се съхранява в облачна инфраструктура.
 • 8.13. Софтуерът криптира въведените текстови данни на физически лица и дава възможност за кодиране на личните коментари към разходите при използване на персонален криптиращ ключ.
 • 8.14. Доставчикът запазва правото си да прекъсва достъпа до определена част или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 • 8.15. Доставчикът запазва правото си да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от него. В такъв случай за Потребителя ще важат Общите условия за ползване на тези страници.
 • 8.16. Доставчикът запазва правото си при необходимост да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Доставчикът няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност доколко актуална, вярна и точна е информацията в тях.

9. Авторски права

 • 9.1. ФУЛСОФТ ООД е изключителен собственик на авторските права върху Софтуера и сайта Bomerit.com Цялото съдържание, дизайн и оформление на този сайт е предмет на авторско право с всички запазени права.
 • 9.2. Потребителят е собственик на въведените данни в неговия профил.
 • 9.3. Изключителен собственик на авторските права върху Java 8 SE е Oracle America, Inc. , като Oracle и Java са регистрирани търговски марки на компанията Oracle и /или нейни филиали.
 • 9.4. За нарушение на авторското право и интелектуалната собственост на Доставчика се счита всяко възпроизвеждане и/или разпространение, промяна, показване, предаване по електронен или друг начин, копиране и/или използване на части от Софтуера или Софтуера в цялост извън целите и обхвата на тези Общи условия и без писмено разрешение от Фулсофт ООД.
 • 9.5. Публикуваните в сайта търговски марки и лога са собственост на техните притежатели.

III. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ

10. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Bomerit.com

 • 10.1. Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа на Потребителя до профила му без предварително уведомление, в случай че установи нарушения в изпълнението на настоящите Общи условия, приложимото законодателство и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
 • 10.2. Доставчикът не поема отговорност за взаимоотношенията на Потребителя с трети лица и за достъпа на трети лица до профила на Потребителя, като не носи отговорност за евентуални претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с това.
 • 10.3. Доставчикът запазва правото си да променя и подобрява Софтуера по всяко време, като изпраща до Потребителите писмено уведомление посредством Софтуера или по електронна поща. Ако Потребителите не заявят несъгласие с направените промени в посочен срок, то те се считат за обвързани с тях.
 • 10.4. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на достъпа при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на извънредно положение, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
 • 10.5. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спиране, променяне или ограничаване на достъпа, архивиране, изтриване, модифициране, неточност или непълнота на документация, съобщения или данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Bomerit.com
 • 10.6. Доставчикът предоставя достъп, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху устройство на Потребителя като загуба на информация, заразяване с вируси, системни грешки и други.
 • <
 • 10.7. Доставчикът запазва правото си да изтрие автоматично от системата БЕЗПЛАТЕН профил, неизползван за повече от шест месеца. Потребителят ще бъде информиран по електронен път 15 дни преди изтриване на профила.
 • 10.8. Доставчикът запазва правото си да не съхранява информация за изтритите профили.
 • 10.9. Доставчикът не гарантира постоянно функциониране на сайта.
 • 10.10. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на коментари, данни и материали, разположени от Потребители на сървърите на Фулсофт ООД.
 • 10.11. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на чужди сайтове, към които може да има добавени линкове.

11. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • 11.1. Потребителят има право да се запознае с възможностите на Софтуера като регистрира безплатен профил и се увери, че Софтуерът е подходящ за неговите нужди;
 • 11.2. Потребителят има право да използва Bomerit.com съгласно своя регистриран профил и за целите, за които е предназначен – да въвежда данни, да коригира и изтрива информация за финансите си в брой и по документ, да ги разпределя в категории по своя преценка, да прави импорт от банкова сметка, да извежда справки, да анализира данните.
 • 11.3. Всеки потребител отговаря лично за съхраняване данните на своя регистриран профил в т.ч. за електронния адрес и паролата за регистриране на профила.
 • 11.4. Потребителят е отговорен за качеството и работоспособността на устройството, с което достъпва Софтуера и за осигуряване на стабилна интернет връзка.
 • 11.5. Потребителят носи отговорност за данните на своя профил, за начина на използването му и за споделянето на профила с трети лица.
 • 11.6. Ако е избрал Премиум профил за Bomerit.com, Потребителят заплаща такса съгласно обявените в сайта цени.
 • 11.7. Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
 • 11.8. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Софтуера се предоставя във вида "какъвто е", като Доставчикът не гарантира, че Софтуерът не съдържа грешки, и не носи отговорност в случаи на възникнали вреди, преки или косвени, включително предизвикани от програмни грешки или поради невъзможност да бъдат доставени, използвани или запазени персонални настройки или данни на Потребителя поради технически проблем, обновяване, профилактика, решения на администратора и др., или поради неспособност да се използва.
 • 11.9. Потребителят е длъжен да използва Софтуера какъвто е, без да нарушава нормалното функциониране, сигурността и целостта на Софтуера, като не препятства и не смущава ползването на Bomerit.com от други потребители и/или сътрудници посредством роботи, зловреден софтуер, нежелани електронни съобщения или други средства и методи, и не използва Софтуера по начин, който може да доведе до отговорност за Доставчика.
 • 11.10. Потребителят е длъжен да пази доброто име и търговската репутация на Доставчика и да използва Софтуера в съответствие с настоящите Общи условия и документацията за ползване.
 • 11.11. Потребителят ползва Bomerit.com с технологията Java 8 SE до версия "1.8.0_192" без необходимост от актуализация.
 • 11.12. Потребителят няма право да продава Софтуера или да го отдава под наем или да го преотстъпва или предоставя за ползване под друга форма (в това число съвместна дейност) на трети лица; да декомпилира или деасемблира или да прави обратен инженеринг на процесите, програмите, инструкциите, базите данни и другите компоненти на Софтуера, както и да добавя нова функционалност или да нарушава целостта и интегритета на Софтуера без писмено разрешение от Доставчика; да прави промени в обектния код на програмите или в базите данни, с изключение на тези, за които Софтуера е разработен; и няма право да изпраща до Доставчика спам и електронни съобщения със зловреден характер и цели.

IV. ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ за ПРЕМИУМ профил. ФАКТУРИ.

12. За регистриране и ползване на Премиум профил за Bomerit.com, Потребителят заплаща възнаграждение, съгласно търговските условия на сайта https://Bomerit.com
 • 12.1. Условие за активиране на Премиум профил е авансово заплащане на посочената такса за избраните екстри.
 • 12.2. Таксата за избран Премиум профил се заплаща с банкова документ през сайта https://Bomerit.com посредством платежната система на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) като лицензирана платежна институция.
 • 12.3. Плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Фулсофт.
 • 12.4. Ако Потребителят иска да получи фактура за извършеното плащане, той задължително изпраща информация за това на info@fullsoft.eu с коментар „за фактура“, заедно с номера на плащането и сумата, плюс необходимите данни на лицето съгласно приложимото законодателство.
 • 12.5. Всички изпратени до нас лични данни по повод издаване на фактура са обект на защита по Закона за защита на личните данни, като се обработват за счетоводни и данъчни цели.
 • 12.6. Доставчикът изпраща на Потребителя фактурата по електронен път, на електронния адрес на профила.
 • 12.7. Заплатени суми за активиране на Премиум профил не се възстановяват.

V. ОТГОВОРНОСТ

13. Доставчикът предоставя БЕЗВЪЗМЕЗДНО право за регистриране на профил за достъп до Bomerit.com за водене на финансите на един потребител.

14. Потребителят носи самостоятелна отговорност за своя профил и въведените данни.

15. Потребителят се задължава да осигури наличието на всички необходими авторски права, лицензи и други разрешения, и да използва Bomerit.com съгласно приложимото законодателство.

16. При нарушаване на тези Общи условия Потребителят дължи обезщетение на Доставчика за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и за възстановяване на всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби и обезщетения на трети лица.


VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17. При кореспонденция с електронна поща всяко изпратено съобщение обвързва страните от момента на постъпването му в електронната поща или в информационната система съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗЕДЕУУ (Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги).

18. Доставчикът може да допълва и променя едностранно настоящите Общи условия.

 • 18.1. Променените Общи условия се публикуват със съобщение в Софтуера, на електронната поща на Потребителя или на сайта https://Bomerit.com

19. Страните приемат, че евентуална нищожност на клауза от настоящите Общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на всички други като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

20. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство.


© 2020, Bomerit.com , ФУЛСОФТ ООД, Всички права запазени.